PRIVACIDAD

L’Associació Espiral, Educació i Tecnologia en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web: https://ciberespiral.org/, s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de l’Associació.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat la gestió d’associats, l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de l’Associació Espiral, Educació i Tecnologia.

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

L’Associació Espiral, Educació i Tecnologia adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari mitjançant email a: secretaria.tecnica@ciberspiral.org o a l’adreça: Carrer Rocafort, 242 bis, 2n Espai Ciemen, 08029 Barcelona.